2019-12-15

Społecznik 2019 - 2. szczeciński Marsz Równości

W ramach projektu zrealizowany został 2. s`czeciński Marsz Rowności. Projekt finansował jedynie niewielką część marszu, którego zapotrzebowania finansowe znacznie wykraczały poza możliwości dotacyjne programu Społecznik 2019 -2021. 

Czym jest Społecznik 2019 -2021?

Realizacja zadania publicznego głównie ma na celu stworzenie warunków do budowy tożsamości i spójności regionu poprzez wspieranie i promowanie inicjatyw mieszkańców Pomorza Zachodniego, a także rozwój aktywności społecznej i wspieranie inicjatyw obywatelskich mieszkańców Województwa Zachodniopomorskiego, w tym wzrost zaangażowania w działania na rzecz mieszkańców Pomorza Zachodniego poprzez przygotowanie do aktywnego współdziałania w społecznościach lokalnych a następnie wsparcie w sferze pożytku publicznego z wykorzystaniem mikrodotacji (min.1500 mikrodotacji – po 500 rocznie) oraz finansowania inicjatyw obywatelskich (min. 300 dotacji – po 100 rocznie) o zasięgu powiatowym i regionalnym w ramach regionalnych inicjatyw obywatelskich.
 
Celami szczegółowymi są:
 
a) wspieranie i upowszechnianie otwartych i aktywnych postaw obywatelskich,
b) uwrażliwienie na potrzeby najbliższego otoczenia,
c) wspieranie i promowanie wolontariatu w celu budowy tożsamości i spójności społecznej,
d) transfer dobrych praktyk i doświadczeń między subregionami,
e) zaangażowanie obywateli w proces decydowania o kierunkach współpracy i rozwoju regionu,
 
Operator zadania publicznego: Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
 
Szczegóły projektu w załącznikach.

Załączniki

  Wniosek o udzieleni...towarzyszenie 109,32 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Karta oceny formaln...zez operatora 61,37 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Potwierdzenie zło...towarzyszenie 219,76 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wzór umowy zawarty...a publicznego 257,06 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Sprawozdanie z wyko...a publicznego 87,98 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się